Obchodní podmínky

Hašpl a.s.
společnosti Hašpl a.s.
pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese https://www.haspl.cz

 

 1. Úvodní ustanovení
 2. Předmět smluvního vztahu
 3. Způsob objednávání, akceptace objednávky
 4. Kupní cena a platební podmínky
 5. Náklady spojené s dopravou zboží a balením
 6. Dodání zboží
 7. Odpovědnost za vady
 8. Záruka
 9. Nabytí vlastického práva a přechod nebezpečí škody
 10. Ochrana osobních údajů
 11. Autorská práva
 12. Právo kupujícího spotřebitele na odstoupení od smlouvy bez udání důvodů
 13. Další práva a povinnosti
 14. Závěrečná ustanovení
 15. Nastavení cookies

 

 

1. Úvodní ustanovení

1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky obchodní společnosti Hašpl a.s., IČ: 27466663, se sídlem Ke Koupališti 172, 549 32 Velké Poříčí zapsané v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové v oddílu B, vložce číslo 2417 (dále jen „Hašpl“), upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran, které vzniknou v souvislosti s kupní smlouvou uzavíranou mezi prodávajícím a jednotlivými kupujícími prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je provozován na internetové adrese https://www.haspl.cz

1.2. Výklad pojmů:
VOP: všeobecné obchodní podmínky obchodní společnosti Hašpl a.s.
e-shop: internetový obchod společnosti Hašpl a.s.
stránky e-shopu: stránky http://www.haspl.cz/
prodávající: obchodní společnost Hašpl a.s.
kupující spotřebitel: kupující fyzická osoba, která není podnikatelem
kupující podnikatel: kupující fyzická nebo právnická osoba, podnikající podle živnostenského zákona či jiného zvláštního zákona, a dále státní instituce a organizace.
zboží: zboží nabízené, resp. prodávané prostřednictvím stránek e-shopu.

1.3. VOP upravují rozdílně práva a povinnosti pro kupující spotřebitele a rozdílně pro kupující podnikatele.

1.4. Právní vztahy mezi prodávajícím a kupujícím spotřebitelem se řídí VOP, občanským zákoníkem č. 89/2012 Sb., zákonem o ochraně spotřebitele č. 634/1992 Sb. a dalšími s nimi souvisejícími právními předpisy.

1.5. Právní vztahy mezi prodávajícím a kupujícím podnikatelem se řídí VOP, občanským zákoníkem č. 89/2012 Sb., zákonem o obchodních korporacích č. 90/2012 Sb. a dalšími s nimi souvisejícími právními předpisy.

1.6. V případě rozdílných práv a povinností pro kupující spotřebitele a kupující podnikatele jsou tyto upraveny níže ve VOP odlišně.

1.7. V případě, že se jedná o stejná práva a povinnosti pro kupující spotřebitele i kupující podnikatele, jsou tito dále v textu jednotně označováni souborně jako kupující.

1.8. VOP jsou nedílnou součástí každé kupní smlouvy, která je uzavíraná elektronicky na stránkách e-shopu.

1.9. Kupní smlouva se uzavírá v českém jazyce. Prodávající uzavřenou kupní smlouvu archivuje po dobu nejméně dvou let od jejího uzavření, nejdéle však po dobu dle příslušných právních předpisů. Kupní smlouva není přístupná třetím nezúčastněným stranám. Pokud kupující prodávajícího e-mailem nebo telefonem požádá o zaslání archivované kupní smlouvy, prodávající tak učiní bez zbytečného odkladu a zašle ji na e-mailovou adresu kupujícího. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucích k uzavření kupní smlouvy jsou patrné z ustanovení těchto VOP.

1.10. Prodávající je plátcem DPH a ke každé akceptované objednávce je povinen vystavit daňový doklad (fakturu).

 

2. Předmět smluvního vztahu

Předmětem smluvního vztahu mezi prodávajícím na straně jedné a kupujícím na straně druhé, je prodej zboží. Seznam nabízeného zboží se nachází na stránkách e-shopu.

 

3. Způsob objednávání, akceptace objednávky

3.1. Stránky e-shopu obsahují seznam (katalog) zboží, který je nabídkou k uzavření kupní smlouvy a zároveň návrhem na dodání zboží za určenou kupní cenu.

3.2. Kupující je oprávněn si zboží z tohoto katalogu kdykoliv prostřednictvím e-shopu objednat. V objednávce je kupující povinen uvést svou kontaktní e-mailovou adresu. Do doby závazného potvrzení objednávky je kupující oprávněn vstupní údaje uvedené v objednávce kontrolovat a měnit. Údaje uvedené kupujícím v objednávce jsou pro účely smluvního vztahu účastníků kupní smlouvy považovány za úplné, správné a závazné.

3.3. Prodávající je povinen neprodleně potvrdit přijetí objednávky kupujícímu formou e-mailu na jeho e-mailovou adresu, uvedenou v objednávce.

3.4. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím (kupní smlouva) vzniká okamžikem, kdy prodávající obdrží objednávku.
K uzavření kupní smlouvy nedojde v případě, pokud před přijetím nabídky kupujícím je objednané zboží buď vyprodané, nebo pokud prodávající ztratí schopnost plnit. V takovém případě není prodávající povinen objednané zboží kupujícímu dodat. O této situaci bude prodávající kupujícího bez zbytečného odkladu informovat na jeho e-mail a navrhne mu náhradní řešení.

3.5. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady, které kupujícímu vzniknou při uzavření kupní smlouvy v souvislosti s použitím těchto prostředků, si kupující hradí sám.

 

4. Kupní cena a platební podmínky

4.1. Kupující obdrží zboží za cenu platnou v době objednání. Platné ceny jsou uvedeny přímo u konkrétního výrobku. Tato cena bude uvedena v objednávce a ve zprávě potvrzující přijetí objednávky zboží. Ceny zboží jsou uváděny v českých korunách a v cizích měnách bez DPH i s DPH.

4.2. Prodávající si vyhrazuje právo změny kupní ceny. Pokud k takovéto změně dojde v období od provedení objednávky do doručení (předání) objednaného zboží, platí vždy kupní cena uvedená v objednávce.

4.3. Kupující je povinen společně s kupní cenou uhradit prodávajícímu i náklady spojené s doručením zboží, které jsou specifikované v čl. 5. VOP.

4.4. Kupující si zvolí při objednávání zboží jeden z následujících způsobů dodání a způsobů úhrady kupní ceny a nákladů spojených s dodáním zboží:

 • a) v odběrném místě prodávajícího kupující provede úhradu v hotovosti proti převzetí zboží

 • b) dobírkou v místě určeném kupujícím v objednávce - kupující provede úhradu v hotovosti při doručení zboží,

 • c) bezhotovostním převodem na bankovní účet prodávajícího. Po připsání částky na účet bude vystavena faktura. Povinnost zaplatit kupní cenu tímto způsobem kupující splní okamžikem, kdy bude kupní cena připsána na účet prodávajícího.

4.5. Pokud kupující neprovede platbu způsobem uvedeným v bodě 4. písm. c) tohoto článku do 5 dnů po splatnosti uvedené na proformafaktuře, je prodávající od smlouvy oprávněn odstoupit. Prodávající je povinen kupujícímu doručit odstoupení od smlouvy na e-mail, kde uvede důvod odstoupení.

 

5. Náklady spojené s dopravou zboží a balením

5.1. Prodávající je povinen zboží zabalit do ochranného obalu způsobem obvyklým pro daný způsob přepravy tak, aby se předešlo poškození zboží.

5.2. Kupující si zvolí při objednávání zboží jeden z následujících způsobů doručení zboží:

 • a) osobní převzetí zboží  v odběrném místě prodávajícího

 • b) doručení zboží prostřednictvím přepravní služby. U objednávek nad 5000,- bez DPH (6050,- vč. DPH) dopravné neúčtujeme. U velkoobchodních zákazníků je částka pro dopravu zdarma individuální.

 

6. Dodání zboží

6.1. Prodávající je povinen zboží doručit na místo, které kupující určil v objednávce jako místo doručení. Kupující je povinen objednané zboží převzít. Nepřevezme-li kupující zboží při jeho dodání, je prodávající oprávněn od kupní smlouvy odstoupit.

6.2. V případě, že dojde z důvodů na straně kupujícího k opakovanému doručování zboží, nebo k doručování jiným způsobem než byl uveden v objednávce, je kupující povinen uhradit s tím spojené zvýšené náklady.

6.3. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalu a potvrdit, že zásilku převzal neporušenou, případně uvede zjištěné závady. V případě porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky je kupující oprávněn převzetí zásilky odmítnout. Na případnou pozdější reklamaci ohledně porušení obalu zásilky nebude brán zřetel.

6.4. Prodávající zboží dodává dle dostupnosti a svých provozních možností v co nejkratším termínu. Zboží, u kterého je v katalogu uvedeno „skladem“, je standardně doručeno do 2 pracovních dnů:
- od připsání kupní ceny na účet prodávajícího v případě bezhotovostní platby předem
- od přijetí objednávky při platbě na dobírku.

6.5. Pro případ, kdy není možné objednané zboží dodat ve shora uvedeném termínu, je prodávající povinen o tom kupujícího bez zbytečného odkladu informovat a navrhnout mu pozdější dodání zboží. V případě, že kupující s pozdějším dodáním zboží nebude souhlasit, má právo od smlouvy odstoupit.

6.6. Prodávající neodpovídá za škodu způsobenou zpožděním dodání zboží, které vzniklo vinou přepravce.

 

7. Odpovědnost za vady

7.1. Prodávající je povinen dodat zboží v množství, jakosti a provedení, jež určuje kupní smlouva. V případě porušení těchto povinností má zboží vady.

7.2. Právo kupujícího z vadného plnění zakládá vada, kterou má zboží při přechodu nebezpečí škody na kupujícího, byť se projeví až později. Právo kupujícího založí i později vzniklá vada, kterou prodávající způsobil porušením své povinnosti.

7.3. Kupující nemá práva z vadného plnění, jedná-li se o vadu, kterou musel s vynaložením obvyklé pozornosti poznat již při uzavření smlouvy. To neplatí, ujistil-li ho prodávající výslovně, že zboží je bez vad, anebo zastřel-li vadu lstivě.

7.4. Kupující zboží podle možnosti prohlédne co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na zboží a přesvědčí se o jejích vlastnostech a množství.

7.5. Podmínky řádného uplatnění reklamace:

7.5.1. V případě, že se v průběhu záruční doby vyskytne na zboží vada, je kupující oprávněn uplatnit reklamaci bez zbytečného odkladu od jejího zjištění,
- osobně či písemně, na adrese Hašpl a.s., Ke Koupališti 172, 549 32 Velké Poříčí, nebo
- písemně prostřednictvím formuláře na stránkách http://www.haspl.cz/reklamace/.
V reklamaci kupující uvede její důvod (popis vady) a vadu zřetelně označí.
Prodávající je povinen předat kupujícímu bezprostředně po přijetí reklamace reklamační protokol - potvrzení o tom, kdy kupující právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace kupující požaduje. Pokud kupující opomene v reklamaci uvést, jaký způsob vyřízení reklamace požaduje, prodávající, do reklamačního protokolu uvede, že kupující způsob vyřízení reklamace neurčil a zároveň ho, v souladu s bodem 7. a 8. tohoto článku, o jeho právech poučí. V případě osobního uplatnění reklamace je reklamační protokol vydán ihned, při jiném způsobu reklamace je zaslán kupujícímu e-mailem.

7.5.2. K řádně uplatněné reklamaci je nezbytné, aby kupující současně s uplatněním reklamace u prodávajícího předal reklamované zboží na adrese Hašpl a.s., Ke Koupališti 172, 549 32 Velké Poříčí, nebo ho na tuto adresu bez zbytečného odkladu po uplatnění reklamace prodávajícímu odeslal v obalu, který brání jeho poškození při přepravě, čisté a kompletní.
Zboží v rámci reklamace nelze zaslat prodávajícímu na dobírku - taková zásilka nebude převzata a nebude považována za zaslání zboží.

7.5.3. Spolu s reklamovaným zbožím je kupující povinen prodávajícímu předat, resp. mu odeslat kopii dokladu o koupi, faktury či jiného dokladu, prokazujícího koupi zboží u prodávajícího a uvést svůj kontakt pro e-mailovou nebo telefonickou komunikaci. Současně je povinen prodávajícímu sdělit adresu, kam má být zboží po reklamaci vráceno, případně bankovní spojení, kam má být zaplacena požadovaná sleva, nebo vrácena kupní cena.

7.5.4. V případě, že kupující neuplatní reklamaci výše uvedeným způsobem, nebude mu právo z vadného plnění přiznáno.

7.6. Prodávající nebo jím pověřený pracovník rozhodne o reklamaci ihned, ve složitějších případech do tří pracovních dnů ode dne jejího řádného uplatnění. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku potřebná k odbornému posouzení vady.

7.7. Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má kupující právo
a) na odstranění vady dodáním nového zboží bez vady nebo dodáním chybějícího zboží,
b) nebo na odstranění vady opravou zboží,
c) nebo na přiměřenou slevu z kupní ceny,
d) nebo odstoupit od smlouvy.
Provedenou volbu práva nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího; to neplatí, žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná. Neodstraní-li prodávající vady ve lhůtě stanovené v bodě 12. tohoto článku či oznámí-li kupujícímu, že vady neodstraní, může kupující požadovat místo odstranění vady přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo může od smlouvy odstoupit. Pokud kupující v reklamaci nesdělí, jaké právo si zvolil a neučiní tak ani bez zbytečného odkladu poté, co byl o svých právech v rámci reklamačního protokolu poučen, může uplatnit práva z vady pouze dle bodu 8. tohoto článku.

7.8. Je-li vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy, má kupující právo
a) na odstranění vady,
b) nebo na přiměřenou slevu z kupní ceny.
Dokud kupující neuplatní právo na slevu z kupní ceny nebo neodstoupí od smlouvy, může prodávající dodat to, co chybí, nebo odstranit právní vadu. Jiné vady může prodávající odstranit podle své volby opravou zboží nebo dodáním nového zboží. Neodstraní-li prodávající vadu zboží ve lhůtě stanovené v bodě 12. tohoto článku nebo vadu zboží odmítne odstranit, může kupující požadovat slevu z kupní ceny, anebo může od smlouvy odstoupit. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího.

7.9. Kupující nemůže odstoupit od smlouvy, ani požadovat dodání nového zboží, nemůže-li zboží vrátit v tom stavu, v jakém ho obdržel. To neplatí,
a) došlo-li ke změně stavu v důsledku prohlídky za účelem zjištění vady zboží,
b) nebo použil-li kupující zboží ještě před objevením vady,
c) nebo nezpůsobil-li kupující nemožnost vrácení zboží v nezměněném stavu jednáním anebo opomenutím,
d) nebo prodal-li kupující zboží ještě před objevením vady, spotřeboval-li ho, anebo pozměnil při obvyklém použití; stalo-li se tak jen zčásti, vrátí kupující prodávajícímu, co ještě vrátit může, a dá prodávajícímu náhradu do výše, v níž měl z použití zboží prospěch.

7.10. Bude-li se kupující domáhat práva z vadného plnění a bude-li jeho reklamace uznána jako oprávněná, náleží mu i náhrada nákladů účelně vynaložených při uplatnění tohoto práva. Právo na náhradu nákladů účelně vynaložených však musí kupující uplatnit do jednoho měsíce po uplynutí lhůty, během které lze vadu zboží vytknout.

7.11. Prodávající neodpovídá za vady, pokud
kupující zboží poškodil, když ho používal v rozporu s účelem, za jakým bylo zboží vyrobeno,
je zboží mechanicky poškozeno,
zboží kupující neodborně opravoval, instaloval, zacházel s ním či ho obsluhoval,
došlo ke změně vlastností zboží v důsledku jeho opotřebení, kdy ho kupující nadměrně využíval nebo používal v rozporu s podmínkami uvedenými v návodu a v záručním listu,
kupující zboží nedostatečně nebo nevhodně udržoval,
kupující změnil parametry zboží,
bylo zboží poškozeno živelnou katastrofou,
na vady uplatňované reklamací již byla poskytnuta sleva.

7.12. Prodávající je povinen vyřídit reklamaci do 30 dnů od dne řádného uplatnění reklamace, pokud se s kupujícím nedohodne na delší lhůtě. Marné uplynutí lhůty se považuje za podstatné porušení smlouvy. Prodávající je povinen kupujícímu vystavit kupujícímu po vyřízení reklamace potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně případného potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání.
Pokud dojde k zamítnutí reklamace, je prodávající povinen své rozhodnutí písemně odůvodnit.
Potvrzení o vyřízení reklamace prodávající kupujícímu zašle spolu s reklamovaným zbožím na jím v reklamaci uvedenou adresu.

 

8. Záruka

8.1. Pro případ, kdy zboží kupuje kupující spotřebitel, prodávající prohlašuje, že záruční doba činí 24 měsíců.
Pro případ, kdy zboží kupuje kupující podnikatel, prodávající prohlašuje, že záruční doba činí 12 měsíců. Záruční doba začíná běžet ode dne převzetí zboží kupujícím.

8.2. Kupující nemá právo ze záruky, způsobila-li vadu po přechodu nebezpečí škody na zboží na kupujícího vnější událost. To neplatí, způsobil-li vadu prodávající.

8.3. Záruka v tomto rozsahu se vztahuje pouze pro kupující z České republiky.

 

9. Nabytí vlastnického práva a přechod nebezpečí škody

9.1. Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží uhrazením celé kupní ceny a nákladů spojených s doručením zboží.

9.2. Nebezpečí škody přechází na kupujícího převzetím zboží. Týž následek má, nepřevezme-li kupující zboží, ač mu s ním prodávající umožnil nakládat.

 

10. Ochrana osobních údajů

10.1. Informace o ochraně osobních údajů naleznete zde.

11. Autorská práva

11.1. Veškeré texty, obrazové, zvukové a jiné datové soubory, jakož i design stránek e-shopu jsou chráněny zákonem č. 121/2000 Sb., autorským zákonem.

11.2. Bez předchozího písemného souhlasu prodávajícího nesmí být tyto materiály kopírovány, rozmnožovány, upravovány a dále šířeny v jakékoliv formě. Neoprávněné použití materiálů ze stránky e-shopu bude chápáno jako porušení zákona a neoprávněný zásah do autorských i majetkových práv prodávajícího.

 

12. Právo kupujícího spotřebitele na odstoupení od smlouvy bez udání důvodů

12.1. Kupující spotřebitel je oprávněn od kupní smlouvy odstoupit v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku do 14 dnů bez udání důvodů. Lhůta běží ode dne uzavření smlouvy a jde-li o
a) kupní smlouvu, ode dne převzetí zboží,
b) smlouvu, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, ode dne převzetí poslední dodávky zboží, nebo
c) smlouvu, jejímž předmětem je pravidelná opakovaná dodávka zboží, ode dne převzetí první dodávky zboží.
K počátku běhu lhůty je přitom nerozhodné, zda zboží převzal sám kupující spotřebitel nebo jím určená třetí osoba, která je odlišná od přepravce.

12.2. Odstoupení od smlouvy musí být provedeno písemně a zasláno či předáno prodávajícímu Hašpl a.s., IČ: 27466663, se sídlem Ke Koupališti 172, 549 32 Velké Poříčí na tuto adresu: Hašpl a.s., Ke Koupališti 172, 549 32 Velké Poříčí.

12.3. V odstoupení je kupující spotřebitel povinen uvést číslo objednávky, datum objednávky a údaj, zda chce vrátit peněžní prostředky jiným způsobem, než jakým je hradil. V případě, že kupující způsob vrácení peněžních prostředků v odstoupení neurčí, ale uvede v něm své bankovní spojení, bude toto prodávající považovat za souhlas kupujícího s vrácením peněžních prostředků bezhotovostním způsobem na tento účet.

12.4. Kupující spotřebitel může pro odstoupení od smlouvy použít vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, který je ke stažení v sekci Dokumenty na  internetových stránkách e-shopu - viz odkaz https://www.haspl.cz/soubory-ke-stazeni/. Kupující spotřebitel může tento formulář vyplnit a odeslat elektronicky na e-mail prodávajícího haspl@haspl.cz. V takovém případě je prodávající povinen potvrdit jeho přijetí. Aby byla lhůta pro odstoupení od smlouvy dodržena, postačuje odstoupení od smlouvy odeslat, před uplynutím příslušné lhůty stanovené v bodě 12.1.

 

12.5. Odstoupí-li kupující spotřebitel od smlouvy, zašle nebo předá prodávajícímu Hašpl a.s., IČ: 27466663, se sídlem Ke Koupališti 172, 549 32 Velké Poříčí, veškeré zboží, které od něho obdržel, a to na adresu Hašpl a.s., Ke Koupališti 172, 549 32 Velké Poříčí, bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy.

12.6. Odstoupí-li kupující spotřebitel od smlouvy, vrátí mu prodávající bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, všechny platby, které od něho obdržel, včetně nákladů spojených s dodáním zboží. Tato povinnost se netýká nákladů vzniklých v důsledku kupujícím spotřebitelem zvoleného jiného způsobu dodání zboží, než standardního způsobu dodání, nabízeného prodávajícím. Pokud kupující spotřebitel prodávajícímu zboží nevrátil, je prodávající oprávněn vrátit všechny platby teprve po obdržení vráceného zboží nebo poté, co Kupující spotřebitel prokáže, že zboží odeslal.
Prodávající použije pro vrácení plateb stejný platební prostředek, kterým Kupující spotřebitel platby provedl, pokud kupující spotřebitel výslovně neurčí jinak. Pokud Kupující spotřebitel určí pro vrácení platby jiný způsob, nebude prodávající po kupujícím spotřebiteli požadovat v důsledku změny způsobu vrácení platby žádné vícenáklady.

12.7. Přímé náklady spojené s vrácením zboží (tedy jiné náklady, než náklady spojené s dodáním), pokud zboží nemůže být z důvodu jeho povahy (velikost) vráceno obvyklou poštovní cestou, ponese kupující spotřebitel. Maximální náklady jsou odhadované ve výši 5.000,--Kč.

12.8. Vrácené zboží musí být nepoškozené, a řádně zabalené tak, aby bylo schopné dalšího prodeje. Kupující spotřebitel odpovídá za snížení hodnoty vráceného zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží, včetně jeho funkčnosti. V případě vrácení poškozeného zboží je prodávající oprávněn po kupujícím spotřebiteli požadovat přiměřenou náhradu škody. Nárok na úhradu vzniklé škody je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího spotřebitele na vrácení kupní ceny.

 

13. Další práva a povinnosti

13.1. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz.

13.2. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

 

14. Závěrečná ustanovení

14.1. V případě, že by se některé z ustanovení VOP ukázalo jako neplatné či nevynutitelné, zůstávají ostatní ustanovení v platnosti.

14.2. Znění VOP může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění VOP.

14.3. Kupující odesláním objednávky potvrzuje, že byl seznámen s VOP prodávajícího a vyslovuje s nimi souhlas.

14.4. V zájmu smluvních stran je řešit veškeré stížnosti mimosoudní dohodou. V případě, že se kupující spotřebitel domnívá, že byla jeho práva prodávajícím porušena, může se obrátit se svou stížností na prodávajícího prostřednictvím e-mailové adresy haspl@haspl.cz. Prodávající provede na základě zaslané stížnosti interní šetření a zjistí podstatné okolnosti, které se k dané věci váží. Prodávající zašle zprávu s výsledkem šetření kupujícímu spotřebiteli na jeho e-mailovou adresu nejpozději do 15 dnů ode dne přijetí stížnosti. V případě, že prodávající zjistí na své straně pochybení, navrhne v této zprávě kupujícímu spotřebiteli způsob nápravy. V případě, že kupující spotřebitel na daný způsob nápravy přistoupí, je celá záležitost k oboustranné spokojenosti vyřízena. Pokud na ni kupující spotřebitel nepřistoupí a k vzájemné dohodě nedojde, může se kupující spotřebitel se svou stížností obrátit na orgán dohledu, kterým je Česká obchodní inspekce. V případě, že se smluvní strany nedohodnou na smírném vyřešení jejich sporů, může se kterákoliv z nich obrátit na příslušný soud.

14.5. Prodávající je povinen dodržovat kodex chování, který je vyvěšený na stránkách e-shopu - viz.https://www.haspl.cz/kodex-chovani/.

14.6. Vztahy a případné spory, které vzniknou na základě smlouvy, budou řešeny výhradně podle platného práva České republiky a budou řešeny soudy České republiky. Tím nejsou dotčeny případy, kdy kupující spotřebitel bude mít obvyklé bydliště v jiném státě než České republice a volba práva či prorogace soudu nebudou přípustné.

14.7. Tyto VOP vstupují v platnost dnem 1.2.2018.

 

Ve Velkém Poříčí dne 1.2.2018

Karel Langr - předseda představenstva Hašpl a.s.